ALGEMENE VOORWAARDEN MINISTRY OF SOLAR BV

 1. TOEPASSING

1.1. Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het aanvragen van een offerte dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen de Besloten Vennootschap “MINISTRY OF SOLAR”, waarvan de zetel gevestigd is te 8755, Ruiselede, Industriestraat 8c, BTW-BE 0639.799.825 (hierna “MINISTRY OF SOLAR”) en de Klant, zowel huidige als toekomstige: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere voorwaarden; (2) deze Algemene Voorwaarden; (3) art. 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (4) het Belgische recht.

MINISTRY OF SOLAR wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die MINISTRY OF SOLAR uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.

1.2. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen MINISTRY OF SOLAR en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Klant worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

1.4. MINISTRY OF SOLAR behoudt zich het recht voor haar algemene en/of bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen.

1.5. Onder Klant wordt ook verstaan, iedereen die in naam en/of voor rekening van een derde een beroep doet op MINISTRY OF SOLAR.

 1. OFFERTE

2.1. Behoudens andersluidende bepaling, is een offerte van MINISTRY OF SOLAR geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de offerte gebaseerd is op informatie die door de Klant werd verstrekt, staat deze laatste in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen neemt MINISTRY OF SOLAR van de Klant afkomstige schetsen, tekeningen, berekeningen, sjablonen, materiaalkeuze, specificaties, maat- en gewichtsopgave e.d. over zonder hieromtrent enigerlei verantwoordelijkheid te aanvaarden.

De Klant is verplicht assistentie te verlenen bij het door MINISTRY OF SOLAR opmeten van maat- en gewichtsopgave, door al die gegevens te leveren die het MINISTRY OF SOLAR mogelijk maken nauwkeurig de maten van het te leveren werk te bepalen.

Behoudens andersluidend akkoord, staat de Klant steeds in voor de kostprijs van eventuele kosten of werken die nodig zijn om de uitvoering van de werken/plaatsing van de goederen mogelijk te maken (bv ingeval van plaatsing van zonnepanelen, onderzoek m.b.t. de daksterkte, netstudie,…). Deze worden aan de Klant doorgerekend indien MINISTRY OF SOLAR instaat voor de aanvraag en/of organisatie ervan.

2.2. De informatie opgenomen in de offerte van MINISTRY OF SOLAR betreffende het voorwerp van de levering of prestaties (bijv. maten, andere waarden, belastbaarheid, toleranties en technische gegevens) evenals onze voorstellingen ervan (bijv. tekeningen en afbeeldingen) zijn slechts indicatief en in geen geval doorslaggevend. Zij vormen bijgevolg geen gegarandeerde hoedanigheidskenmerken, maar vormen slechts beschrijvingen of karakteristieken van de levering of prestatie die MINISTRY OF SOLAR op geen enkele wijze verbinden.

De prijs, beschrijving en de eigenschappen van de goederen/werken worden ter informatie meegedeeld en kunnen in gezamenlijk overleg gewijzigd worden.

2.3. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet voor volgende opdrachten.

2.4. Offertes omvatten enkel die goederen en werken die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de Klant, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden.

2.5. Alle vermeldingen betreffende subsidies, steunmaatregelen en verkoopprijzen groene stroom zijn louter indicatief en niet bindend ten aanzien van MINISTRY OF SOLAR.

Met betrekking tot de aanvraag van subsidies, steunmaatregelen alsook de verkoop van groene stroom beperkt MINISTRY OF SOLAR zich tot het verstrekken van de noodzakelijke gegevens. De verantwoordelijkheid met betrekking tot de aanvraag en verkrijgen van dergelijke dossiers zijn louter indicatief en niet bindend ten aanzien van MINISTRY OF SOLAR. MINISTRY OF SOLAR garandeert nooit het verkrijgen en/of behouden van voormelde subsidies en/of steunmaatregelen.

 1. ONTWERPEN, MODELLEN, PLANNEN

3.1. MINISTRY OF SOLAR behoudt de auteursrechten en alle intellectuele rechten op de door haar opgemaakte documenten, technische beschrijvingen, plannen, tekeningen, modellen of foto’s en dit ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht.

3.2. Deze gegevens mogen, zolang deze gegevens niet publiek toegankelijk worden gemaakt, door MINISTRY OF SOLAR zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MINISTRY OF SOLAR niet worden gekopieerd, gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn of aan derden getoond en dienen op eenvoudig verzoek onmiddellijk te worden terugbezorgd aan MINISTRY OF SOLAR.

3.3. MINISTRY OF SOLAR heeft het recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de Klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.

3.4. Elke inbreuk door de Klant op deze paragraaf geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de prijs van de goederen of diensten onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade.

 1. OVEREENKOMST

4.1. Behoudens andersluidend akkoord, komt een overeenkomst pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van een Klant aan een persoon bevoegd om MINISTRY OF SOLAR te verbinden, of door een begin van uitvoering van de werken.

4.2. MINISTRY OF SOLAR behoudt zich het recht voor om de overeenkomst volledig op te schorten zonder enig recht van verhaal t.o.v. MINISTRY OF SOLAR, zolang de Klant geen definitieve goedkeuring van de netbeheerder bekomt, tot aansluiting van een centrale of decentrale productie, en zolang alle plannen en berekeningen geen definitieve goedkeuring bekomen van een daartoe bevoegd architect/stabiliteitsbureau.

4.3. Eventuele wijzigingen van de opdracht of meerwerken na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen, o.a. m.b.t. de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de (verbale) instructies van de Klant werden uitgevoerd. Meerwerken waartoe door de Klant schriftelijk dan wel mondeling opdracht werd gegeven, en die door MINISTRY OF SOLAR werden aanvaard en uitgevoerd, zullen te allen tijde dienen vergoed te worden.

Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de opdracht zoals omschreven in de offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de Klant onweerlegbaar aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 3 werkdagen vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging.

4.4. De prijs van deze wijzigingen of aanvullingen zal worden berekend op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat de wijzigingen of aanvullingen worden overeengekomen.

4.5. Bij annulatie van de opdracht of aankoop, zelfs gedeeltelijk, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken is de Klant steeds gehouden de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds door MINISTRY OF SOLAR, in uitvoering van de opdracht aangekochte materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale offertesom zonder BTW voor de kosten verbonden aan het verlies van de opdracht. 

 1. UITVOERING

5.1. MINISTRY OF SOLAR verbindt zich tot het uitvoeren van de opdracht zoals omschreven in de offerte. De verbintenissen van MINISTRY OF SOLAR beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering van de offerte (plannen en specificaties).

5.2. De Klant verleent MINISTRY OF SOLAR en de door haar belaste derden onbeperkte toegang tot het gebouw, voor zover dit voor het leveren van de contractueel voorgeschreven prestatie noodzakelijk is.

5.3. Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen noodzakelijk zijn, draagt MINISTRY OF SOLAR geen enkele verantwoordelijkheid wat deze administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en/of boetes voortvloeiende uit het ontbreken van voormelde vergunningen vallen integraal ten laste van de Klant. Bij gebrek aan het bekomen van de noodzakelijke vergunningen heeft MINISTRY OF SOLAR het recht de uitvoering van haar opdracht te schorsen, en hiervan desgevallende af te zien indien het bekomen van een vergunning niet mogelijk is binnen een redelijke termijn. In geval het ontbreken van voormelde vergunningen te wijten is aan een fout of nalatigheid van de Klant, behoudt MINISTRY OF SOLAR zich het recht voor de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 4.5 te vorderen.

5.4. Wanneer bij de plaatsing van de goederen of uitvoering van de werken blijkt dat de bestaande installatie van de Klant niet conform is met de geldende wetgeving (bvb. AREI), dan dient de Klant op eigen kosten de nodige aanpassingen laten uitvoeren. De Klant kan in geen geval de kosten voor het conform stellen hiervan verhalen op MINISTRY OF SOLAR.

5.5. MINISTRY OF SOLAR is gerechtigd technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen aan de goederen/werken, hun uitrusting en/of onderdelen waarvan de noodzakelijkheid blijkt, zonder dat de Klant daaraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen. Deze bijkomende werken zullen automatisch en integraal worden aangerekend en geacht aanvaard te zijn door de Klant.

5.6. Indien bepaalde componenten, om redenen onafhankelijk van MINISTRY OF SOLAR, niet voorradig zijn, kan MINISTRY OF SOLAR deze ontbrekende componenten naar eigen keuze en inzicht vervangen door een functioneel equivalent van een ander merk.

De eventuele vervanging van ontbrekende componenten door een functioneel equivalent, kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs of een ontbinding van de overeenkomst. De eventuele meerprijs van een dergelijke vervanging is niet inbegrepen in de prijs en, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ten laste van de Klant.

 1. TERMIJNEN

6.1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn de opgegeven uitvoeringstermijnen steeds indicatief. Niet naleving van de vooropgestelde uitvoeringstermijnen kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst lastens MINISTRY OF SOLAR, tot indeplaatsstelling noch tot betaling van enige schadevergoeding aan de Klant.

Indien de Klant met het oog op de naleving van termijnen de vereiste handelingen noodzakelijk voor de verwezenlijking van de opdracht niet tijdig stelt, worden de termijnen dienovereenkomstig verlengd.

6.2. Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde uitvoeringstermijnen vervallen. MINISTRY OF SOLAR is niet aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van MINISTRY OF SOLAR, de Klant of enige andere derde (keuringsinstanties – netbeheerders, e.a.).

6.3. Indien in geval van een overeengekomen bindende leveringsdatum de opdracht door de uitsluitende fout van MINISTRY OF SOLAR met vertraging wordt uitgevoerd – enkel voor zover de termijn op een kennelijk onredelijke wijze is overschreden – en de Klant hierdoor werkelijke vertragingsschade lijdt en zich zelf stipt aan zijn verplichtingen houdt (zoals o.a. betalingsverplichtingen), kan deze laatste, na gemotiveerde aangetekende ingebrekestelling, vertragingsvergoeding eisen ten bedrag van de door de Klant bewezen werkelijke schade.

Deze vertragingsvergoeding is per week uitstel beperkt tot een bedrag gelijk aan 1% van de prijs van de goederen of diensten, waarbij de totale vertragingsvergoeding in geen geval meer kan bedragen dan 10% van de prijs van de goederen of diensten.

 1. OVERMACHT

7.1. Alle omstandigheden die bij het opmaken van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij leveranciers, ziekten, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, het in gebreke blijven van de Klant om MINISTRY OF SOLAR de nodige inlichtingen, toegang en/of voorzieningen (water, elektriciteit en verwarming) te verschaffen nodig voor de uitvoering van de opdracht), zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht.

7.2. In geval van overmacht heeft MINISTRY OF SOLAR het recht om de uitvoeringstermijn te verlengen met de duurtijd van de overmachtssituatie en indien aflevering en/of oplevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang, door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat MINISTRY OF SOLAR enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Na ontbinding van de overeenkomst heeft MINISTRY OF SOLAR recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden

7.3. Ingeval het alsnog leveren en/of opleveren ondanks de overmachtssituatie, een verhoging van kosten met zich meebrengt voor MINISTRY OF SOLAR, zijn deze voor rekening van de Klant.

7.4. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de Klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, door een eenvoudige schriftelijke betekening aan MINISTRY OF SOLAR zonder rechterlijke tussenkomst. Na ontbinding van de overeenkomst heeft MINISTRY OF SOLAR recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden.

 1. (OP)LEVERING

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden goederen geleverd EX WORKS (Incoterms 2010) de magazijnen van MINISTRY OF SOLAR. De afhaling en/of levering van goederen door MINISTRY OF SOLAR geschiedt steeds op kosten en risico van de Klant. Eventuele kosten van inontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de Klant.

8.2. Wanneer wordt overeengekomen dat de Klant de installatie van de bij MINISTRY OF SOLAR afgenomen goederen/werken zelf uitvoert of laat uitvoeren door een derde, gebeurt deze onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de Klant.

MINISTRY OF SOLAR kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de installatie.

8.3. Indien MINISTRY OF SOLAR instaat voor de installatie van de goederen/werken, zal zij erop toezien dat deze niet leiden tot een hogere belasting dan vermeld in de stabiliteitsstudie. MINISTRY OF SOLAR is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het dragend vermogen van de locatie waar de goederen/werken worden geïnstalleerd, de door het stabiliteitsbureau verstrekte informatie of gestelde handelingen.

8.4. Wanneer wordt overeengekomen dat MINISTRY OF SOLAR instaat voor de installatie van de goederen/werken, dan aanvaardt MINISTRY OF SOLAR uitsluitend aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van de geplaatste goederen/werken voor zover alle inrichtingen, voorzieningen en/of plaatselijke omstandigheden van de plaats van opstelling en/of montage, zodanig zijn voorbereid door de Klant dat er zich geen omstandigheden kunnen voordoen die een correcte installatie bemoeilijken.

Onverminderd hetgeen hierboven werd bepaald zorgt de Klant in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

1) alle gegevens en inlichtingen die voor een correcte uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, tijdig aan MINISTRY OF SOLAR worden verstrekt, en dat deze gegevens juist en volledig zijn;

2) het personeel of aangestelde derden van MINISTRY OF SOLAR, zodra dit op de plaats van montage is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien MINISTRY OF SOLAR dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Klant heeft medegedeeld;

3) de toegang tot de plaats van aflevering van de componenten en de plaats van montage onbelemmerd en toereikend is;

4) het nodige hak- en breekwerk en alle verdere tot de bouw behorende werkzaamheden zijn verricht;

5) de aangewezen plaats van aflevering van de componenten geschikt is voor opslag en montage;

6) de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;

7) de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn; de nodige en gebruikelijke hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (water, elektriciteit, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) tijdig en kosteloos ter beschikking van MINISTRY OF SOLAR staan;

8) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

Indien de aanvang of de voortgang van de installatie van de goederen/werken wordt vertraagd door factoren waarvoor de Klant verantwoordelijk is, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten door MINISTRY OF SOLAR aan de Klant worden doorgerekend.

8.5. De Klant moet direct bij de ophaling, levering, installatie of herstelling een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft ondermeer betrekking op: (louter exemplaire opsomming) hoeveelheid en afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.

De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na ophaling, levering, installatie of herstelling en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan MINISTRY OF SOLAR over te maken.

8.6. Indien MINISTRY OF SOLAR instaat voor de installatie/montage van de goederen/werken, zullen deze als definitief opgeleverd beschouwd worden op het ogenblik dat MINISTRY OF SOLAR aan de Klant heeft meegedeeld dat de werken voltooid, getest alsook volledig gekeurd zijn en de Klant deze heeft aanvaard. Het risico van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de goederen/werken gaat over op de Klant op het ogenblik van indienststelling of ten laatste op het ogenblik van voorlopige oplevering.

De goederen/werken zullen in ieder geval als definitief opgeleverd beschouwd worden wanneer:

1) 14 kalenderdagen verstreken zijn nadat de Klant van MINISTRY OF SOLAR de mededeling heeft ontvangen dat de werken voltooid en getest zijn en de Klant binnen deze termijn schriftelijke geen bemerkingen heeft overgemaakt aan MINISTRY OF SOLAR;

2) het werk door de Klant in gebruik is genomen. Neemt de Klant een gedeelte van de goederen/werken in gebruik, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

3) de Klant het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die ingebruikname van de goederen/werken niet in de weg staan.

 1. GARANTIE

9.1. Op de uitgevoerde werken en/of geleverde goederen wordt een waarborg gegeven van een jaar voor verborgen gebreken of niet conformiteit, te rekenen vanaf de datum eindfactuur, met dien verstande dat de vrijwaringstermijn en/of verplichtingen met betrekking tot de diverse componenten, materialen of onderdelen (bvb. zonnepanelen, omvormers, etc.) nooit uitgebreider kan zijn dan diegene die MINISTRY OF SOLAR zelf van haar leveranciers, onderaannemers of producenten van componenten, materialen of onderdelen ontvangt.

9.2. Alle klachten op grond van verborgen gebreken of niet conformiteit dienen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na de ontdekking ervan door de Klant aan MINISTRY OF SOLAR te worden meegedeeld per aangetekend schrijven.

Geen aanspraak op vrijwaring door MINISTRY OF SOLAR voor verborgen gebreken of niet conformiteit kan nog weerhouden worden na afloop van één van voormelde termijnen.

9.3. De waarborgen die MINISTRY OF SOLAR aan de Klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van MINISTRY OF SOLAR beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) herstel van de geleverde goederen/uitgevoerde werken.

Indien MINISTRY OF SOLAR, overeenkomstig artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden, bepaalde ontbrekende componenten vervangt door een functioneel equivalent van een ander merk, worden de in de verkoopsovereenkomst/offerte voorziene garantietermijnen aangepast, conform de garantietermijnen die worden toegekend door de leveranciers van de desbetreffende functioneel equivalente producten, zonder afbreuk te doen aan de minimumtermijnen, voorzien in de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen.

Is het uitvoeren van voorgaande garantiewerkzaamheden naar het oordeel van MINISTRY OF SOLAR niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de Klant recht op een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal de prijs van het goed/onderdeel behept met het gebrek.

9.4. Bij een eventuele vervanging van de geplaatste installatie naar aanleiding van een vermogensverlies gedekt door een in de verkoopsovereenkomst/offerte vermelde vermogensgarantie, zijn de werkuren, transport- en verplaatsingskosten, etc. (louter exemplaire opsomming) ten laste van de Klant.

MINISTRY OF SOLAR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel vermogensverlies naar aanleiding van uitzonderlijke omstandigheden, klimaatverandering(en), afwijkende natuurverschijnselen of eventueel beschadiging door brand, oneigenlijk of incorrect gebruik van de installatie.

9.5. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de Klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of –slijtage van de goederen/werken, schade veroorzaakt door overmacht of het niet naleven van de instructies van MINISTRY OF SOLAR betreffende het gebruik, de service en het onderhoud aan de goederen.

Het indienen van een klacht geeft de Klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De Klant is gehouden tot het vergoeding van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

9.6. Onderhoud, controle en/of herstelling, buiten de in dit artikel en/of in de verkoopsovereenkomst beschreven voorwaarden en termijnen, kan worden overeengekomen tegen betaling van een meerprijs en in een aparte overeenkomst.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Met uitzondering van de vrijwaring door MINISTRY OF SOLAR volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van MINISTRY OF SOLAR beperkt tot een vermindering van de prijs en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling van de Klant welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking.

10.2. De aansprakelijkheid van MINISTRY OF SOLAR zal in ieder geval beperkt zijn tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. MINISTRY OF SOLAR is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden), noch van schade die het factuurbedrag en/of de MINISTRY OF SOLAR aangegane polis BA-uitbating overstijgt.

10.3. MINISTRY OF SOLAR is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad of uitdrukkelijk verzoek (bv. met betrekking tot opstelling of configuratie) van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

MINISTRY OF SOLAR kan bovendien in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige of onvolledige informatie (o.m. inzake materiaalkeuze of werkwijze) zoals door de Klant meegedeeld.

MINISTRY OF SOLAR is in geen geval aansprakelijk voor de verkeerde aanwending van de verkochte zaken, de door de Klant of derden toegebrachte schade en/of het niet- naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen.

MINISTRY OF SOLAR is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele onregelmatigheden en/of geschillen tussen netbeheerder en de Klant betreffende de uitbetalingen van de groene stroom.

10.4. De Klant mag in geen geval de zaken terugsturen, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of tot een dekkingskoop overgaan.

10.5. De Klant is jegens MINISTRY OF SOLAR aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan de goederen van MINISTRY OF SOLAR, aangestelde of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De Klant zal MINISTRY OF SOLAR ter zake in dezelfde mate integraal vrijwaren voor aanspraken van derden.

De Klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.

10.6. MINISTRY OF SOLAR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering der werken en die niet kan geweten worden. MINISTRY OF SOLAR is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De Klant is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen MINISTRY OF SOLAR.

 1. PRIJZEN

11.1. Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van MINISTRY OF SOLAR exclusief BTW en andere taksen alsook leverings-, vervoers-, reis en verplaatsings-, verzekerings- en administratiekosten, kosten verbonden aan voorafgaande studies, kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval, kosten in verband met grondwerken en kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij de werken aanwezige zaken. Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor het welbepaalde project en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.

Alle prijzen m.b.t. de levering van diensten, zijn van toepassing voor werken die uitgevoerd worden op werkdagen tussen 08h00 en 16h30. Op zaterdag, zondag, feestdagen, buiten de kantooruren en tijdens het officieel bouwverlof zijn hogere prijzen van toepassing.

11.2. De prijzen van MINISTRY OF SOLAR, zoals opgegeven in de offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar, zonder het voorafgaandelijk akkoord van de Klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn.

De herziening gebeurt op basis van de formule: P=p(0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20), waarbij “s” en “S” het gemiddelde uurloon vertegenwoordigen van de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité van het Bouwbedrijf categorie D, respectievelijk op datum van de beschouwde uitvoeringsperiode en op datum van de offerte, terwijl “i” en “I” de prijs vertegenwoordigen van de te gebruiken materialen op dezelfde respectievelijke tijdstippen.

11.3. MINISTRY OF SOLAR behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant een voorschot van 30 % van het totale bedrag te factureren en/of aan de Klant een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

 1. BETALING

12.1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van MINISTRY OF SOLAR steeds integraal betaalbaar contant op de maatschappelijke zetel van MINISTRY OF SOLAR en zonder korting op factuurdatum. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd binnen de 5 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

12.2. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van MINISTRY OF SOLAR verbonden aan de invordering van de schuld alsook met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2.500,-) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van MINISTRY OF SOLAR om een hogere schadevergoeding te eisen.

12.3. Indien een Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan MINISTRY OF SOLAR te voldoen, behoudt MINISTRY OF SOLAR zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 4.5 is verschuldigd.

Indien een Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan MINISTRY OF SOLAR te voldoen, behoudt MINISTRY OF SOLAR zich uitdrukkelijk het recht voor om via de VREG, BRUGEL, of CWAPE bewarend beslag onder derden te leggen op de certificaten of andere steunmaatregelen waarop de Klant recht heeft.

Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag WCO, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

12.4. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de openstaande hoofdsom.

 1. NETTING

13.1. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen MINISTRY OF SOLAR en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen MINISTRY OF SOLAR en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

13.2. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1. Zelfs na hun incorporatie blijven de goederen/werken die door MINISTRY OF SOLAR worden aangeleverd eigendom van MINISTRY OF SOLAR tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de Klant.

Het is de Klant bijgevolg verboden de geleverde materialen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod door de Klant zal een bijkomende forfaitaire schadevergoeding van 70 % van het verschuldigde bedrag verschuldigd zijn.

14.2. Eens de goederen/werken door MINISTRY OF SOLAR geleverd zijn aan de Klant, is MINISTRY OF SOLAR niet meer aansprakelijk ingeval van beschadiging of diefstal van deze goederen, onverminderd bovenvermeld eigendomsvoorbehoud.

14.3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde zaken veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om MINISTRY OF SOLAR daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

14.4. Voorts verbindt de Klant zich om de onbetaalde zaken te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen m.b.t. zaken die nog steeds tot de eigendom van MINISTRY OF SOLAR behoren, komt toe aan MINISTRY OF SOLAR. De Klant verleent MINISTRY OF SOLAR de toestemming op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen.

14.5. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of indien MINISTRY OF SOLAR vermoedt dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, zal de Klant op eerste en eenvoudig verzoek van MINISTRY OF SOLAR de zaken op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan MINISTRY OF SOLAR terugbezorgen. Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding van de overeenkomst tot gevolg.

14.6. In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt de Vennootschap automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs en/of aannemingsprijs van de materialen, en is de Klant aan de Vennootschap een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd.

 1. PRIVACY

15.1. De Klant geeft aan MINISTRY OF SOLAR de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door MINISTRY OF SOLAR aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen MINISTRY OF SOLAR en de Klant.

15.2. De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van MINISTRY OF SOLAR meer wenst te ontvangen, dient de Klant MINISTRY OF SOLAR hiervan op de hoogte te brengen.

15.3. De Klant geeft aan MINISTRY OF SOLAR de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde en/of geïnstalleerde goederen te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van MINISTRY OF SOLAR, publicatie in folders, etc.

 1. RECHTSVERWERKING

16.1. Het eventueel of zelfs herhaaldelijk toepassen van enig recht kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

 1. GESCHILLEN

17.1. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen MINISTRY OF SOLAR en de Klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar MINISTRY OF SOLAR haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij MINISTRY OF SOLAR beslist dat de rechtbanken van het arrondissement waar de Klant haar maatschappelijke zetel heeft bevoegd zijn.

17.2. Het Belgisch recht is van toepassing. met uitsluiting van artikelen 1 t.e.m 4, artikel 40 en artikelen 89 t.e.m. 101 van het Weens Koopverdrag.